UPOZORNĚNÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE, CHATAŘE A OSTATNÍ ODBĚRATELE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD VE SPRÁVNÍM OBVODU OBECNÍHO ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHEB

08.05.2015 09:52

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost

povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu (Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb), vydané podle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů), nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud se k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. Povolení není třeba k odběru vody např. vědrem či konví.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností – CHEVAK Cheb, a.s., VOSS, s.r.o. Sokolov, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, popř. obec).

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, přehrady, voda v odstavných ramenech vodních toků apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

fyzických osob – odběr podzemní vody (pro pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, mytí apod.),

drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.,

fyzických osob v zemědělských usedlostech – dobytek, drobné zvířectvo, mytí, zalévaní apod.,

zemědělců – zavlažování, napájení zvířat,

rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží

provozovatelů veřejných koupališť (napouštění),

provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly),

a dalších.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

fyzické osoby až 100 000,- Kč,

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 500 000,- Kč.

Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Kontakt

Obec Milíkov Milíkov 1
Cheb
350 02
tel: 354 693 202
obec.milikov@seznam.cz